Logo

Regulamin Konkursu „Bitwa na smaki”

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorem promocji „Bitwa na smaki” [„Konkursu”], sponsorem nagród składającym przyrzeczenie publiczne jest EUROSER Dairy Group Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02 – 246) przy ul. Geologicznej 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000536112, posiadająca nr NIP 5222656471;
1.2. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, działających jako konsumenci, będących zarejestrowanymi członkami społeczności Instagram posiadającymi prawdziwe konta publiczne, zwanych dalej Uczestnikiem. Udział w konkursie jest dobrowolny.
1.3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Tekst Regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie organizatora konkursu Euroser Dairy Group Sp z o.o. sp. k. oraz pod linkiem: https://grikios.pl/regulamin-konkursu.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
2.1. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 23.05.2022 roku od godz. 00.00 do dnia 26.06.2022 roku do godz. 23.59.
2.2. Nagrodzonych zostanie 6 Uczestników. Nagrody oraz kryteria ich przyznania zostały wskazane w pkt. 3 Regulaminu. Uczestnik może brać udział w Konkursie wielokrotną ilość razy, przy czym za każdym razem musi przesłać inne Zgłoszenie.
2.3. Uczestnik Konkursu, aby wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz:
2.3.1. Stworzyć samodzielnie potrawę z wykorzystaniem jednego lub kilku produktów Grikios, wykonać jej zdjęcie, dalej zwane „zdjęciem” oraz umieścić zdjęcie na swoim publicznym profilu na Instagramie w formie postu z #bitwanasmakigrikios z oznaczeniem marki @smakuj.grikios. Zdjęcie musi stanowić indywidualny wytwór, co do którego Uczestnik będzie posiadał pełnię praw, w tym praw autorskich majątkowych oraz niemajątkowych oraz w szczególności nie będzie naruszać dobrych obyczajów, nie będzie zawierać naśladowań, zapożyczeń, stanowić plagiatu, nie będzie obrażać, ani w żaden inny sposób naruszać praw osób trzecich. Zdjęcie nie może zawierać wizerunku.
2.3.2. Umieścić zdjęcie zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 2.3.1. na swoim publicznym profilu na Instagramie , przy czym przed umieszczeniem zdjęcia Uczestnik proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, w szczególności zapoznanie się z pkt. 7.3. Regulaminu. Umieszczenie zdjęcia w formie postu na swoim publicznym profilu na Instagramie stanowić będzie zgodę na wzięcie udziału w Konkursie oraz akceptację treści Regulaminu, w tym zgodę kontakt za pośrednictwem wiadomości prywatnej przez Instagram w przypadku wygrania nagrody czy wyjaśnienia wątpliwości, co do udziału w konkursie;
2.3.3. Zalogować się na Instagramie, posiadać konto publiczne a) w przypadku wersji mobilnej posiadać prawidłowo zainstalowaną najnowszą wersję systemu operacyjnego Windows, Mac OS, iOS lub Android oraz dostęp do łącza internetowego o odpowiednim transferze danych co najmniej 1 Mb/s b) w przypadku korzystania w szczególności z urządzeń stacjonarnych lub laptopów wersji najnowszą wersję przeglądarki Firefox, Chrome, Safari lub Edge bez żadnych dodatków w formie tzw. wtyczek, czy oprogramowania mogących mieć wpływ na ich funkcjonowanie oraz dostęp do łącza internetowego o odpowiednim transferze danych co najmniej 1 Mb/s;
2.4. Wykonanie i umieszczenie przez Uczestnika w sposób prawidłowy i zgodny z niniejszym Regulaminem, stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie [„Zgłoszenie’].
2.5. Uczestnicy Konkursu przesyłając Zgłoszenie przekazują Organizatorowi dane wskazane na publicznym koncie Uczestnika na Instagramie dostępne dla ogółu użytkowników serwisu pozwalające za pośrednictwem funkcjonalności serwisu na wysyłanie wiadomości prywatnych. W przypadku Uczestników wyłonionych jako zwycięzcy przez Komisję Konkursową podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne wydania nagrody.
2.6. Zgłoszenia dokonane niezgodnie z Regulaminem, w szczególności bez #bitwanasmakigrikios lub @smakuj.grikios bądź przez osoby niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie są nieważne i nie biorą udziału w przyznaniu nagród. Za nieważne będą również uznawane Zgłoszenia podające dane więcej niż jednej osoby.
2.7. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek podejrzenia, co do spełnienia przez Uczestnika warunków określonych mocą niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Zgłoszenia.

2. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie jest:
i) 1 grill maxi firmy BOSKA o wartości 160 zł brutto każdy;
ii) 2 zestawy przyborów do grilla o wartości 54 zł brutto każdy;
iii) 3 zestawy produktów Grikios (torba termiczna, Grikios salad cheese, Grikios Grill cheese Burger, Grikios pół-suszone pomidory z Mozzarellą, Grikios papryka wiśniowa z serem paprykowym) o wartości 53 zł brutto każdy;
2. Nagrody ze względu na ich wartość nie podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.
3. Nagrody nie mogą być wymienione na środki pieniężne.

3. Zasady przyznawania Nagród
3.1. Nagrody przyznawać będzie Komisja Konkursowa składająca się z trzech członków wybieranych przez Organizatora. Komisja Konkursowa w dniu 04.07.2022 roku kierując się kryterium oryginalności, kreatywności oraz jakości wyłaniać będzie 6 zwycięzców Nagród. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8.07.2022 roku przez informację o skontaktowaniu się ze zwycięzcami za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie, a w przypadku uzyskania zgody podanie nazwy Użytkownika, który otrzymał nagrodę również podanie nazwy. Z posiedzenia Komisji
sporządzany jest Protokół, przechowywany w siedzibie Organizatora. Nagrodę otrzymuje Uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie oraz został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
3.2. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie. Zwycięzca może być poproszony o
dodatkowe potwierdzenie informacji dotyczących warunków Regulaminu, w udzielenie informacji zgadza się na podanie jego nazwy użytkownika jako jednego ze Zwycięzców. Organizator nie jest zobowiązany do informowania Uczestników o braku przekazania Nagrody.
3.3. Nagrody zostaną wysłane do Uczestnika na koszt Organizatora w terminie do 60 dni od dnia ogłoszenia wyników na adres wskazany przez Uczestnika w korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej
3.4. Przekazanie Nagród nastąpi na koszt Organizatora. Zobowiązanie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda
wysłana zostanie poczta kurierską.
3.5. W przypadku nagród podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora, zaś jeżeli będzie to konieczne Uczestnik zobowiązuje się przekazać dane konieczne do odprowadzenia właściwego podatku.
4.1. Uczestnik z chwilą wydania nagrody udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony, wyłącznej licencji, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.) obejmującej prawo do wykorzystywania Zdjęcia w całości lub we fragmentach wybranych przez Organizatora, w tym do wykorzystania w innych utworach na polach eksploatacji obejmujących:
a) utrwalanie, publikowanie, wydawanie, w szczególności dokonywanie przedruków materiałów reklamowych, wprowadzanie do pamięci komputera, w tym do serwerów systemów informatycznych, zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym formacie, na wszystkich nośnikach zapisów, w szczególności utrwalanie techniką analogową, cyfrową, optyczną, w sieciach informatycznych, internecie w radiu, telewizji,
b) wprowadzanie oryginałów lub zwielokrotnionych egzemplarzy Zdjęcia do obrotu bez ograniczeń terytorialnych, najem i użyczenie egzemplarzy nośników, na których Zdjęcie zwielokrotniono;
c) wszelkie publiczne, wielokrotne wyświetlanie, odtwarzanie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne internet, social media, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu;
d) wszelkie udostępnianie, nadawanie i reemitowanie, zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym analogową, cyfrową, optyczną,
e) wykorzystanie do tworzenia utworów zależnych i ich używania na polach eksploatacji wskazanych w pkt. a-d powyżej;
4.2. Z chwilą wydania nagrody Uczestnik
i) udziela Organizatorowi: zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do zdjęcia w całości lub w części przez Organizatora lub przez osoby trzecie, w tym zmian, modyfikacji przeróbek, opracowań, a także przeniesienie praw z licencji na osoby trzecie
ii) zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do zdjęcia, w szczególności zezwala na wykorzystanie Zgłoszenia bez podania imienia, nazwiska lub pseudonimu Uczestnika.

5 Dane osobowe
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROSER Dairy Group Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02 – 246) przy ul. Geologicznej 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000536112, posiadająca nr NIP 5222656471, e-mail iod@euroser.pl
2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy kodeks cywilny z dnia 24 kwietnia 1964 roku oraz przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku osobowym od osób fizycznych w celu związanym z wypełnieniem obowiązków podatkowych, w celu prowadzenia konkursu,
b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, ewentualne reklamacje (prawnie uzasadniony interes Administratora).
c. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w związku ze zgodą udzieloną przez Pana/Panią w celu udziału w konkursie – nazwa użytkownika na Instagramie oraz w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie oraz w celu poinformowania o wygranej, odbioru nagrody (imię i nazwisko adres wysłania nagrody, nr telefonu) oraz wskazania nazwy Użytkownika na Instagramie jako jednego ze zwycięzców konkursu.
3. Odbiorcy danych: Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych,);
b. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
c. współpracownikom, pracownikom Administratora;
d. organom administracji, urzędom w tym urzędom skarbowym, celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem;
e. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 2 lit. a przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, w pkt. 2 lit. c przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa lub do jej cofnięcia. Cofnięcie może nastąpić przez wysłaniewiadomości e -mail na adres kontakt@grikios.pl. W przypadku celu wskazanego w pkt 2 lit. b do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
6. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w tym do otrzymania kopii danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych- Prezes UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt 2 lit. a jest niezbędne do wydania nagrody, zgoda wskazana w pkt. 2 lit. c może być w każdym czasie cofnięta, lecz jest niezbędna do wydania nagrody, uczestnictwa w konkursie.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Pani/Pana dane nie będą profilowane.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Wszelkie reklamacje z tytułu Konkursu, mogą być składane przez uczestników pisemnie na adres Organizatora, wskazany w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail kontakt@grikios.pl przez cały czas trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do dnia 12.08.2022 roku, dla Zwycięzców także w terminie 14 dni od dnia odbioru nagrody. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, a także ewentualne żądania oraz ich szczegółowe uzasadnienie.
6.2. Organizator, w terminie czternastu (14) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.
6.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy Organizatora, Członkowie organów Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzice, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6.4. Uczestnik biorąc udział w konkursie i będąc członkiem społeczności Instagram przestrzega regulaminów Meta Platforms Ireland Limited
6.5. Meta Platforms Ireland Limited nie jest organizatorem niniejszego konkursu.
6.6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Ciasteczko

Polityka cookies

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu prawidłowego funkcjonowania witryny ? Więcej w Polityce prywatności.